Resolución de adxudicación provisional do contrato para o servizo de seguridade do Salinae — Centro Arqueolóxico do Areal


EXPTE SER/010/28

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas,

RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTEMENTOS A-1, con CIF B-15639453 e por un importe de TRINTA E CINCO MIL EUROS (35.000,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de CORENTA MIL SEISCENTOS EUROS (40.600,00 euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato o 16 de marzo de 2011..
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 30 de marzo de 2010

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.