Resolución de adxudicación provisional do contrato de subministración de mobiliario e adecuación de espazos para o Gabinete Científico do Museo do Mar de Galicia


Expte SUM/10/06

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

  1. Adxudiar provisionalmente o citado contrato á empresa PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL S.L., con CIF B-36743755 e por un importe de SESENTA E CATRO MIL CINCOCENTOS EUROS (64.500,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de SETENTA E CATRO MIL OITOCENTOS VINTE EUROS (74.820,00 e euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato o 7 de maio de 2010.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 22 de marzo de 2010

O director
Pablo Carrera López

Editar
Museo do Mar de Galicia.