Resolución de adxudicación provisional do contrato para o servizo de visitas didácticas ao Salinae-Centro Arqueolóxico do Areal


Expte SER/010/27

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

  1. Adxudiar provisionalmente o citado contrato á empresa VAN DIVULGACIÓN S.L., CON CIF B-36917201 e por un importe de VINTE MIL TRESCENTOS TRINTA EUROS (20.330,00 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de VINTE TRES MIL CINCOCENTOS OITENTA E DOUS EUROS CON OITENTA CENTIMOS (23.582,80 e euros), IVE incluido.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato cinco meses.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 24 de marzo de 2010

O director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.