Anuncio da contratación, polo procedemento aberto, do subministro de mobiliario e adecuación de espazos para o Gabinete Científico do Museo do Mar de Galicia


EXPTE SUM/10/06

OBXECTO DO CONTRATO

Subministro de mobiliario e adecuación de espazos para o gabinete científico do Museo do Mar de Galicia.

ORZAMENTO

65.000,00 euros ( IVE aparte)

DATA DE FINALIZACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS

10 de marzo de 2010, ás 14 horas

LUGAR ONDE AS PROPOSICIÓNS DEBERÁN SER PRESENTADAS:

Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 3608 Vigo ou por Correos, na forma establecida nos pregos.

PREGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRICIÓNS TÉNICAS:

Descargar PDF

ACTO PUBLICO DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICA E TÉCNICA

O acto de apertura será publico e terá lugar as 10:00 horas do vindeiro día 18 de marzo de 2010 na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

Vigo, 18 de febrero de 2010

O Director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.