RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELECTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA.


EXPTE SUM/10/40

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa UNION FENOSA COMERCIAL S.L., con CIF B-82207275 por un importe de NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS SETENTA E OITO EUROS CON SETENTA E SETE CENTIMOS (99.678,77 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de CENTO DEZASETE MIL SEISCENTOS VINTE EUROS CON NOVENTA E CINCO CENTIMOS (117.620,95 euros), IVE incluído.
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 24 de xaneiro de 2011

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.