RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA O GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PUBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER.12.23


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU
1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa LUA VERDE S.L., con CIF B-36.503.308 por un importe de OITENTA MIL EUROS (80.000,00 euros) que, co IVE correspondente ascende a un total de NOVENTA E CATRO MIL CATROCENTOS EUROS (94.400,00 euros), IVE incluído.

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.
Vigo, a 6 de agosto de 2012

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.