CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM.12.11


Que no anuncio de adxudicación provisional publicado no perfil do contratante relativo ao expediente de referencia se incorreu nun erro de transcrición toda vez que onde dice: “… Período 6: potencia 210Kw..” debe dicir: “… Período 6: potencia 451Kw ..”.
Polo que se procede a súa rectificación.

Vigo, a 14 de maio de 2012

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.