RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM.12.11


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa UNION FENOSA COMERCIAL S.L., con CIF B-82207275 según os seguintes prezos unitarios:

- Periodo 1: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,166358
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 16,925945

- Periodo 2: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,134731
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 8,470298

- Periodo 3: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,109112
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 6,198851

- Periodo 4: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,088161
prezo do término de potencia, €/Kw año 6,198851

- Periodo 5: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,081373
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 6,198851

- Periodo 6: potencia 210Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 0,065490
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 2,828316

- Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 75,13 €.

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOCE MESES.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 3 de maio de 2012

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.