ANUNCIO DE CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DO SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM/12/11


Orzamento de licitación: 102.188,00 euros (valor estimado de 86.600,00 euros mais o 18% de IVE)
As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 9 de abril de 2012, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.
A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 13 de abril de 2012, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante.
Vigo, 23 de marzo de 2012.

A Directora
Marta Lucio Gómez

perfil do contratante.
Museo do Mar de Galicia.