RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER.11.56


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.L., con CIF B-36.835.759 por un importe de CENTO CINCUENTA MIL NOVECENTOS NOVE EUROS CON NOVE CENTIMOS (150.909,09 euros) que co IVE correspondente ascende a un total de CENTO SETENTA E OITO MIL SETENTA E DOUS EUROS CON SETENTA E TRES CENTIMOS. (178.072,73 euros), IVE incluído.

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOUS ANOS.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.
Vigo, a 13 de xaneiro de 2012

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.