SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EDIFCIOS E INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE. SER/10/82. ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL


adxudicación provisonal concurso SER/10/82

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, de acordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa ACEUVE MANTENIMIENTO, con CIF B36754471 polo importe polo importe de cento cincuenta e tres mil cincocentos euros (153.500,00 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de cento oitenta e un mil cento trinta euros (181.130,00 €).
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOUS ANOS, con posibilidade de prórroga por outros dous.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 18 de marzo de 2011

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.