CONCURSO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/22/18

Orzamento de licitación: 80.000,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 11 de febreiro de 2022, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 11:00 horas do día 22 de febreiro de 2022, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado, para acceder poden CLICKAR AQUÍ

Vigo, 25 de xaneiro de 2022

A Directora do Museo do Mar de Galicia

Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.