CONCURSO PÚBLICO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA MUSEO DO MAR DE GALICIA E CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL- SALINAE


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL- SALINAE EXPTE SER/21/59

Orzamento de licitación: 69.000,00 euros ( IVE excluído)
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 1 de decembro de 2021, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 16 de decembro de 2021, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado

Vigo, 16 de novembro de 2021

A Directora do Museo do Mar
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.