CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/21/57


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/21/57

Orzamento de licitación: 80.000,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 22 de novembro de 2021, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública do sobre nº 3 terá lugar ás 11:00 horas do día 30 de novembro de 2021, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado, para poder vela CLICKAR AQUÍ

Vigo, 4 de novembro de 2021

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.