CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA. EXPTE SER/19/57


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL- SALINAE EXPTE SER/19/57

Orzamento de licitación: 65.000,00 euros (IVE/IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 13 horas do día 11 de decembro de 2019, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 20 de decembro de 2019, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado, no seguinte enlace

Vigo, 25 de novembro de 2019

A Directora do Museo do Mar

Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.