CONCURSO PÚBLICO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/19/52*


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/19/52

Orzamento de licitación: 77.000,00 euros ( IVE/IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 13 horas do día 25 de novembro de 2019, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 2 de decembro de 2019, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado

Vigo, 8 de novembro de 2019

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.