ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO EXPEDIENTE: SUM/19/12


ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO
EXPEDIENTE: SUM/19/12
ASUNTO: Subministro de enerxía eléctrica nas instalacións do Museo do Mar de Galicia.

Con data 9 de maio de 2019 o Director do Museo do Mar de Galicia acordou ADXUDICAR o contrato para o suministro de enerxía eléctrica nas instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia ( SUM/19/12) á empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. , CIF A-61797536.

A información relativa a dita adxudicación poderá ser consultada no Perfil do Contratante da Fundación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En Vigo, a 10 de maio de 2019

Vicente Caramés Moreira
Director do Museo do Mar de Galicia
Museo do Mar de Galicia.