CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/19/20


Orzamento de licitación: 64.000,00 euros ( IVE excluído)
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 1 de abril de 2019, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 8 de abril de 2019, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado CLIKANDO NESTE ENLACE

Vigo, 15 de marzo de 2019

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.