CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SUM/18/09


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SUM/18/09

Orzamento de licitación: 49.900,00 euros ( IVE excluído)
Valor estimado do contrato: 99.800,00 euros.
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 24 de maio de 2018, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 25 de maio de 2018, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados no seguintes enlaces e na Plataforma de Contratación do Estado.

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Vigo, 8 de maio de 2018

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.