RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CONCURSO CONTRATACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. SER/17/54


RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. SER/17/54

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas a oferta presentada a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU: 1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS S.L. por importe de CINCUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS VINTECINCO EUROS (59.898,00 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de SETENTA E DOUS MIL CATROCENTOS SETENTA E SEIS EUROS CON CINCUENTA E OITO CENTIMOS (72.476,58 €). 2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO, con posibilidade de prórroga por outro ano mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 15 de xaneiro de 2018

O Director

Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.