RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA CONCURSO "SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. SER/17/53


RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA A “ CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA”. SER/17/53

Con data 27 de decembro de 2017 o Órgano de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia resolveu adxudicar provisionalmente o contrato para o SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA, por procedemento aberto, a favor da empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A., por importe de 72.998,00 euros, IVE excluido.

Dende a publicación no perfil do contratante da Resolución da adxudicación provisional, deuse un prazo de 5 días hábiles establecido nos pregos, para presentar a documentación correspondente e poder efectuar a elevación a definitiva.
Unha vez comprobada a presentación da devandita documentación en tempo e forma, o Órgano de contratación da Fundación e, en cumprimento do disposto no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación.

RESOLVE:

1º Elevar a definitiva a adxudicación do citado contrato a favor da empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A., con CIF A28781151 por importe de 72.998,00 euros, que, co IVE correspondente, ascende a un total de 88.327,58 ( IVE incluido).

2º Establecer como prazo do contrato o de UN ANO, a contar dende o 16 de xaneiro de 2018, prorrogable por mutuo acordo das partes.
O contrato deberá formalizarse dentro do prazo máximo de 10 dias contados a partir do seguinte ao da notificación da adxudicación, previo cumprimento das obrigas previas establecidas nos Pregos de Clausulas Administrativas e prescicións tecnicas, e elevaráse a escritura pública cando o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos derivados do seu outurgamento.

A presente resolución será notificada ao adxudicatario definitivo e aos licitadores. Asimesmo, ordénase a publicación desta resolución no perfil do contratante, de acordo co regulado no punto 62 das Instruccions de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Vigo, a 8 de xaneiro de 2018

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.