CONCURSO PUBLICO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO


CONCURSO PUBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA.
EXPTE SER/17/53

Orzamento de licitación: 73.000,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións se presentarán antes das 14 horas do dia 30 novembro de 2017, no Rexistro Xeneral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicions económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 5 de decembro de 2017, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación se atopa a disposición dos interesados no perfil do contratante e na Plataforma de Contratación do Estado.

Para consultar o PREGO TÉCNICO clíkar aquí

Para consultar o PREGO ADMINISTRATIVO clickar aquí

Vigo, 14 de novembro de 2014

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.