EXPEDIENTE SER/17/28. NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL


RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DO GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. SER/17/28

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, de acordo co establecido nas Instrucións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU:

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa GALIPAT SERVICIOS CULTURAIS S.L. por importe de OITENTA E UN MIL OITOCENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA E CATRO CÉNTIMOS (81.814,74,00 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS NOVENTA E CINCO EUROS CON OITENTA E TRES CÉNTIMOS (98.995,8300 €).

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO, con posibilidade de prórroga por outro ano mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 9 de xuño de 2017

O director

Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.