RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL EXPTE SUM.17.10


RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM.17.10

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, de acordo co establecido nas Instrucións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU:

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L.U.^, con CIF B-39793294 segundo os seguintes prezos unitarios:

 • Período 1: potencia 125Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 10,0509
  prezo do término de potencia, c€/Kw año 3.913,9427
 • Período 2: potencia 125Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,5286
  prezo do término de potencia,c €/Kw año 1.958,6654
 • Período 3: potencia 125Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 7,9578
  prezo do término de potencia, c€/Kw año 1.433,4178
 • Período 4: potencia 125Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 7,1185
  prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178
 • Período 5: potencia 125Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 6,7484
  prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178
 • Período 6: potencia 451Kw
  prezo, en céntimos de euros, do Kw: 5,2530
  prezo do término de potencia, €/Kw año 654,0177
 • Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 960,00 €.

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOCE MESES, a contar dende o 1 de xuño de 2017, con posibilidade de prórroga por outros 12 meses mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 16 de maio de 2017

O Director

Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.