ANUNCIO MODIFICACIÓN CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACÍÓN GABINETE DIDÁCTICO E ATENCIÓN AO PÚBLICO. EXPTE SER/17/28


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DO GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN Ao PÚBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/17/28

ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE PREGOS

Apreciado un erro na táboa da páxina 12 Prego de Prescricións Técnicas rectifícase a mesma quedando os pregos tal como se pode ver na seguinte ligazón:

LIGAZÓN AOS PREGOS ACTUALIZADOS

Vigo, 12 de maio de 2017

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.