CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACÍÓN GABINETE DIDÁCTICO E ATENCIÓN AO PÚBLICO. EXPTE SER/17/28


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN Ao PUBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/17/28

Orzamento de licitación: 84.700,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 26 de maio de 2017, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 1 de xuño de 2017, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas,na Plataforma de Contratación do Estado e nos seguintes enlaces:

Prego de claúsulas administrativas

Prego de prescricións técnicas

Vigo, 10 de maio de 2017

O Director do Museo do Mar de Galicia

Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.