CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/17/14


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DE MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/17/14

Orzamento de licitación: 65.000,00 euros ( IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 14 de febreiro de 2017, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas tendrá lugar ás 10:00 horas do día 22 de febreiro de 2017, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas, no perfil do contratante no seguinte enlace e na Plataforma de Contratación do Estado.

Vigo, 27 de xaneiro de 2017

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.