RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO


RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. SER/15/32

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas a oferta presentada a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU:

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa LIMPIADORES ESPECIALISTAS INTEGRADOS S.L. por importe de CINCUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS VINTECINCO EUROS (59.825,00 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de SETENTA E DOUS MIL TRESCENOS OITENTA E OITO EUROS CON VINTECINCO CENTIMOS (72.388,25 €).

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO, con posibilidade de prórroga por outro ano mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 12 de xaneiro de 2016

A Directora

Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.