RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA DINAMIZACIÓN DO ACUARIO


RESOLUCION DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PUBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE ASISTENCA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. SER/15/28

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas a oferta presentada a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU
1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A. por importe de SETENTA E DOUS MIL NOVECENTOS NOVENTA E CATRO EUROS CON CINCUENTA E CINCO CENTIMOS (72.994,55 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de OITENTA E OITO MIL TRESCENTOS VINTETRES EUROS CON CORENTA CENTIMOS (88.323,40)

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO, con posibilidade de prorroga por outro ano máis.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.
Vigo, a 22 de decembro de 2015

A Directora

Marta Lucio Gomez
Museo do Mar de Galicia.