MODIFICACIÓN CONCURSO SERVIZO DE LIMPEZA EXPTE SER/15/32


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DE MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO ARENAL-SALINAE. EXPTE SER/15/32

Por medio do presente anuncio modifícase a data de apertura das proposicións económicas para o concurso de referencia, que terá lugar ás 10 horas do día 14 de decembro de 2015 na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

Vigo, 2 de decembro de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.