CONCURSO PÚBLICO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA MUSEO DO MAR DE GALICIA 2015


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE.
EXPTE SER/15/32

Orzamento de licitación: 68.000,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións se presentarán antes das 14 horas do día 7 decembro de 2015, no Rexistro Xeneral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 15 de decembro de 2015, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado e nos seguintes enlaces:

prego de condicións técnicas
prego de condicións administrativas

Vigo, 20 de novembro de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.