CONCURSO PÚBLICO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA.


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA.
EXPTE SER/15/28

Orzamento de licitación: 73.000,00 euros ( IVE excluído)
As proposicións se presentarán antes das 14 horas do dia 30 novembro de 2015, no Rexistro Xeneral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 9 de decembro de 2015, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado e nos seguintes enlaces prego de condicións técnicas e prego de condicións administrativas

Vigo, 13 de novembro de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.