RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL EXPEDIENTE: SUM/15/12


RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL EXPEDIENTE: SUM/15/12
ASUNTO: Subministro de enerxía eléctrica nas instalacións do Museo do Mar de Galicia.

Con data 20 de maio de 2015 o Órgano de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia resolveu adxudicar provisionalmente o contrato para o SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICAS NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA, por procedemento aberto, a favor da empresa IBERDROLA CLIENTES S.A.U. con CIF A95758389.

Dende a publicación no perfil do contratante da Resolución da adxudicación provisional, deuse un prazo de 5 días hábiles establecido nos pregos, para presentar a documentación correspondente e poder efectuar a elevación a definitiva.
Unha vez comprobada a presentación da devandita documentación en tempo e forma, o Órgano de contratación da Fundación e, en cumprimento do disposto no punto 60 das Instrucións de Contratación da Fundación,

RESOLVE:

1º Elevar a definitiva a adxudicación do citado contrato a favor da empresa IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF A95758389 según os seguintes prezos unitarios:

- Período 1: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 12,9593
▪ prezo do término de potencia, c€/Kw año 3.913,9427

- Período 2: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 10,7668
▪ prezo do término de potencia,c €/Kw año 1.958,6654

- Período 3: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 9,6407
▪ prezo do término de potencia, c€/Kw año 1.433,4178

- Período 4: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,4473
prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178

- Período 5: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 7,8114
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178

- Período 6: potencia 451Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 5,6396
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 654,0177

– Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 75,13 €.

2º Establecer como prazo do contrato o de DOCE MESES, a contar dende o 1 de xuño de 2015, con posibilidade de prórroga por outros doce meses mais previo acordo de ambas partes.

O contrato deberá formalizarse dentro do prazo máximo de 10 días contados a partir do seguinte ao da notificación da adxudicación, previo cumprimento das obrigas previas establecidas nos Pregos de Cláusulas Administrativas e prescricións técnicas, e elevarase a escritura pública cando o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos derivados do seu outorgamento.

A presente resolución será notificada ao adxudicatario definitivo e aos licitadores. Así mesmo, ordénase a publicación desta resolución no perfil do contratante, de acordo co regulado no punto 62 das Instrucións de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Vigo, a 28 de maio de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.