RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM.15.20


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, da cordo co establecido nas Instrucións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU:

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa IBERDROLA CLIENTES S.A.U., con CIF A-95758389 segundo os seguintes prezos unitarios:

- Período 1: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 12,9593
▪ prezo do término de potencia, c€/Kw año 3.913,9427

- Período 2: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 10,7668
▪ prezo do término de potencia,c €/Kw año 1.958,6654

- Período 3: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 9,6407
▪ prezo do término de potencia, c€/Kw año 1.433,4178

- Período 4: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,4473
prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178

- Período 5: potencia 125Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 7,8114
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 1.433,4178

- Período 6: potencia 451Kw
▪ prezo, en céntimos de euros, do Kw: 5,6396
▪ prezo do término de potencia, €/Kw año 654,0177

– Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 75,13 €.

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOCE MESES, a contar dende o 1 de xuño de 2015, con posibilidade de prórroga por outros 12 meses mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 20 de maio de 2015

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.