CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM/15/12


Presuposto de licitación: 62.000,00 euros ( IVE excluído)

Valor estimado do contrato: 124.000,00 euros.

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 11 de maio de 2015, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 15 de maio de 2015, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación encóntrase a disposición dos interesados no perfil do contratante e na Plataforma de Contratación do Estado.

Para ver o prego de cláusulas administrativas premer aquí
Para ver o prego de prescripcións técnicas premer aquí

Vigo, 23 de abril de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.