RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL. SER/13/25


RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO ABERTO, DO SERVIZO DE ASISTENCA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. SER/13/25

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008 , vistas as ofertas presentadas a licitación e o informe de valoración de ofertas, RESOLVEU

1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A. por importe de SETENTA MIL OITOCENTOS NOVENTA E SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (70.896,11 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS OITENTA E CATRO EUROS CON VINTENOVE CENTIMOS (85.784,29 €).

2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato UN ANO, con posibilidade de prorroga por outro ano mais.

3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.
Vigo, a 17 de decembro de 2013

A Directora

Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.