CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/13/26


Orzamento de licitación: 70.000,00 euros ( IVE excluido)
As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 13 de decembro de 2013, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 18 de decembro de 2013, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase á disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no seguinte enlace

Vigo, 27 de novembro de 2013

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.