RESOLUCIÓN DE ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA ADXUDICACIÓN PROVISIONAL EXPEDIENTE: SUM/13/10 ASUNTO: Subministro de enerxía eléctrica nas instalacións do Museo do Mar de Galicia.


Con data 16 de maio de 2013 o Órgano de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia resolveu adxudicar provisionalmente o contrato para o SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICAS NAS INSTALACIONS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA, por procedemento aberto, a favor da empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A61797536.

Dende a publicación no perfil do contratante da Resolución da adxudicación provisional, deuse un prazo de 5 días hábiles establecido nos pregos, para presentar a documentación correspondente e poder efectuar a elevación a definitiva.
Unha vez comprobada a presentación da devandita documentación en tempo e forma, o Órgano de contratación da Fundación e, en cumprimento do disposto no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación,
RESOLVE:
1º Elevar a definitiva a adxudicación do citado contrato a favor da empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.., con CIF A61797536 según os seguintes prezos unitarios:

Periodo 1: potencia 210Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 16,9082
prezo do término de potencia, €/Kw año 17,683102

- Periodo 2: potencia 210Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 13,6340
prezo do término de potencia, €/Kw año 8,849205

- Periodo 3: potencia 210Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 11,0759
prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148 – Periodo 4: potencia 210Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,9340
prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148

- Periodo 5: potencia 210Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 8,0743
prezo do término de potencia, €/Kw año 6,476148

- Periodo 6: potencia 451Kw
prezo, en céntimos de euros, do Kw: 6,4975
prezo do término de potencia, €/Kw año 2,954837

- Prezo do aluguer do equipo de medida, en euros/mes: 75,13 €.

2º Establecer como prazo do contrato o de DOCE MESES, con posibilidade de prorroga por outros doce meses mais previo acordo de ambas partes.
O contrato deberá formalizarse dentro do prazo máximo de 10 dias contados a partir do seguinte ao da notificación da adxudicación, previo cumprimento das obrigas previas establecidas nos Pregos de Clausulas Administrativas e prescripcións tecnicas, e elevaráse a escritura pública cando o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos derivados do seu outurgamento.
A presente resolución será notificada ao adxudicatario definitivo e aos licitadores. Asimesmo, ordénase a publicación desta resolución no perfil do contratante, de acordo co regulado no punto 62 das Instruccions de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Vigo, a 23 de maio de 2013

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.