CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM/13/10


Orzamento de licitación: 73.200,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 29 de abril de 2013, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 9 de maio de 2013, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.
A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas, no perfil do contratante e premendo aquí

Os gastos de publicación dos anuncios serán por conta do adxudicatario.

Vigo, 15 de abril de 2013

O Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.