SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE. SER/11/55. Anuncio de adxudicación definitiva


Con data 28/12/2011 o Órgano de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia resolveu adxudicar provisionalmente o contrato para o SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA, por procedemento aberto, a favor da empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A., por importe de 147.228,45 euros, IVE excluido.
Dende a publicación no perfil do contratante da Resolución da adxudicación provisional, deuse un prazo de tres días hábiles establecido no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, para presentar a documentación correspondente e poder efectuar a elevación a definitiva.
Unha vez comprobada a presentación da devandita documentación en tempo e forma, o Órgano de contratación da Fundación e, en cumprimento do disposto no punto 60 das Instruccións de Contratación da Fundación

RESOLVE:
1º Elevar a definitiva a adxudicación do citado contrato a favor da empresa SERVICIOS Y MATERIALES S.A., con CIF A28781151 por importe de 147.228,45 euros, que, co IVE correspondente, ascende a un total de 173.729,57 ( IVE incluido).
2º Establecer como prazo do contrato o de DOUS ANOS.
O contrato deberá formalizarse dentro do prazo máximo de 10 dias contados a partir do seguinte ao da notificación da adxudicación, previo cumprimento das obrigas previas establecidas nos Pregos de Clausulas Administrativas e prescicións tecnicas, e elevaráse a escritura pública cando o solicite o contratista, sendo á súa costa os gastos derivados do seu outurgamento.

A presente resolución será notificada ao adxudicatario definitivo e aos licitadores. Asimesmo, ordénase a publicación desta resolución no perfil do contratante, de acordo co regulado no punto 62 das Instruccions de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Vigo, a 10 de xaneiro de 2012

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.