SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DO ACUARIO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE. SER/11/55. Anuncio de adxudicación provisional


O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, de acordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SERVICIOS Y MATERIALES, S.A, con CIF A28781151 polo importe de cento corenta e sete mil dous centos vinte e oito euros con corenta e cinco céntimos (147.228,45 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de cento setenta e tres setecentos vinte e nove euros con cincoenta e oito céntimos (173.729,58 €).
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOUS ANOS.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 30 de decembro de 2011

A Directora
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.