SERVIZO DE SEGURIDADE E VIXILANCIA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE. SER/11/19. ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL


SER/11/19. Adxudicación Provisional

O órgano de contratación da Fundación Museo do Mar de Galicia, dacordo co establecido nas Instruccións Internas de Contratación aprobadas polo Padroado de 26 de xuño de 2008, vistas as ofertas presentadas a licitación, RESOLVEU

  1. Adxudicar provisionalmente o citado contrato á empresa SEQUOR SEGURIDAD, SAU, con CIF A58384777 polo importe de cento noventa e un mil vintedous euros con sesenta céntimos (191.922,60 € ) sen IVE, resultando unha cantidade co IVE de douscentos vinte e seis mil catrocentos sesenta e oito euros con sesenta e sete céntimos (226.468,67 €).
  2. Establecer como prazo máximo de execución do contrato DOUS ANOS, con posibilidade de prórroga por outros dous.
  3. Ordenar a publicación no perfil do contratante.

Vigo, a 3 de marzo de 2011

O Director
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.