Concurso público polo procedemento aberto para a contratación do servizo de mantemento dos edificios e instalacións do Museo do Mar de Galicia


EXPTE SER/10/82

Orzamento de licitación: 163.200,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do día 14 de febrero de 2011, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito na Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica das proposicións económicas terá lugar as 10:00 horas do día 18 de febreiro de 2011, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante

Os gastos orixinados pola publicación do anuncio serán por conta do adxudicatario.

Vigo, 20 de decembro de 2010
Museo do Mar de Galicia.