Concursos públicos SUM.10.13 e SER.10.37


CONCURSOS PÚBLICOS POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE:

GABINETE DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PUBLICO DO MUSEO DO MAR DE GALICIA: EXPTE SER/10/37
Orzamento base de licitación: 596.000,00 ( IVE aparte).

SUBMINSTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA: EXPTE SUM/10/13
Orzamento base de licitación: 135.294,12 ( IVE aparte).

As proposicións presentaránse antes das 14 horas do dia 14 de xuño de 2010 no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, Avenida Atlantida 160, 36208 Vigo (986 247750).

A apertura pública de ofertas terá lugar o día 24 de xuño de 2010, ás 10:00 horas para o expediente SER/10/37 e ás 10.15 horas para o expediente SUM/10/13, no Museo do Mar de Galicia, Avda. Atlantida 160.

A documentación atópase a disposición dos interesados no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, de luns a venres, de 9 a 14 horas e no perfil do contratante:

Os gastos orixinados polos anuncios de publicación dos concursos serán por conta dos adxudicatarios.

30 de abril de 2010

O director do Museo do Mar de Galicia
Pablo Carrera López
Museo do Mar de Galicia.