CONCURSO PÚBLICO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO EXPTE SER/21/29


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS DA FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SER/21/29

Orzamento de licitación: 66.000,00 euros ( IVE/IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 3 de maio de 2021, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública do sobre nº 3 terá lugar ás 11:00 horas do día 25 de maio de 2021, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de Contratación do Estado ou nas seguintes ligazóns:

PREGO TÉCNICO

PREGO ADMINISTRATIVO

Vigo, 15 de abril de 2021

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.