ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SER/19/20


ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO. EXPEDIENTE: SER/19/20
ASUNTO: Mantemento das instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia.

Con data 9 de maio de 2019 o Director do Museo do Mar de Galicia acordou ADXUDICAR o contrato para o mantemento das instalacións da Fundación Museo do Mar de Galicia ( SER/19/20) á empresa CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS S.A., CIF B-84557297.

A información relativa a dita adxudicación poderá ser consultada no Perfil do Contratante da Fundación na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En Vigo, a 15 de maio de 2019

Vicente Caramés Moreira
Director do Museo do Mar de Galicia
Museo do Mar de Galicia.