CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN SERVIZO DE GABINETE DIDÁCTICO e outros. EXPTE SER/19/26


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GABINETE DIDÁCTICO, DE DIFUSIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO E ASESORAMENTO PARA A MONTAXE DE EXPOSICIÓNS PARA A FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SER/19/26

Orzamento de licitación: 105.000,00 euros ( IVE/IVE excluído)

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 30 de maio de 2019, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura publica do sobre nº 3 terá lugar ás 10:00 horas do día 10 de xuño de 2019, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase ao dispor dos interesados na Plataforma de contratación do Estado
ENLACE

Vigo, 14 de maio de 2019

O Director do Museo do Mar de Galicia

Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.