CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE 2017


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE.
EXPTE SER/17/54

Orzamento de licitación: 68.000,00 euros ( IVE excluido)

As proposicións se presentarán antes das 14 horas do día 12 decembro de 2017, no Rexistro Xeneral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlantida 160, 36208 Vigo.
A apertura pública das proposicions económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 19 de decembro de 2017, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación se atopa a disposición dos interesados no perfil do contratante e na Plataforma de Contratación do Estado, pode descargala clickando nos seguintes enlaces:

PREGO TÉCNICO

PREGO ADMINISTRATIVO

Vigo, 24 de novembro de 2017

O Director
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.