CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DE MUSEO DO MAR DE GALICIA. EXPTE SUM/17/10


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NAS INSTALACIÓNS DE MUSEO DO MAR DE GALICIA EXPTE SUM/17/10

Orzamento de licitación: 50.000,00 euros ( IVE excluído)

Valor estimado do contrato: 100.000,00 euros.

As proposicións presentaranse antes das 14 horas do día 2 de maio de 2017, no Rexistro Xeral da Fundación Museo do Mar de Galicia, sito en Avda. Atlántida 160, 36208 Vigo.

A apertura pública das proposicións económicas terá lugar ás 10:00 horas do día 10 de maio de 2017, na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

A documentación atópase a disposición dos interesados no seguinte enlace e na Plataforma de Contratación do Estado.

Vigo, 12 de abril de 2017

O Director do Museo do Mar de Galicia
Vicente Caramés Moreira
Museo do Mar de Galicia.