ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DA DATA DE APERTURA DAS PROPOSICIÓNS ECONÓMICAS


CONCURSO PÚBLICO, POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DO MUSEO DO MAR DE GALICIA E DO CENTRO ARQUEOLÓXICO DO AREAL-SALINAE. EXPTE SER/15/07

Por medio do presente anuncio modifícase a data de apertura das proposicións económicas para o concurso de referencia, que terá lugar ás 11 horas do día 2 de marzo de 2015 na Sala de Xuntas do Museo do Mar de Galicia.

Vigo, 19 de febreiro de 2015

A Directora do Museo do Mar de Galicia
Marta Lucio Gómez
Museo do Mar de Galicia.